Jazda po alkoholu lub narkotykach

Jazda pod wpływem środków odurzających

Każdy kierowca będący pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych musi liczyć się z wysokimi karami. Wszystko zależy od ilości spożytego alkoholu i promili wykrytych w organizmie albo stężenia substancji o działaniu narkotycznym. Potencjalne kary to wysoki mandat, zatrzymanie prawa jazdy, odebranie uprawnień lub nawet kara więzienia. Sprawdź, co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i jak można się bronić.

Jazda po alkoholu lub narkotykach. Przestępstwo czy wykroczenie?

Zasadnicze znaczenie dla Ciebie ma zawartość alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu w chwili zatrzymania.

Jeżeli była odpowiednio niska, organy ścigania (a na dalszym etapie sąd) zastosują procedurę właściwą w sprawach o wykroczenia. Kiedy jednak przekroczy określoną wartość, zostaniesz oskarżony o popełnienie przestępstwa. Różnica jest istotna, ponieważ wykroczenia karane są znacznie łagodniej. Pytanie więc, gdzie leży granica między wykroczeniem a przestępstwem?

Zgodnie z art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości, który przesądza o popełnieniu przestępstwa zachodzi, gdy:

Z kolei stan po użyciu alkoholu (kiedy czyn stanowi wykroczenie) definiuje art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to wartości:

Warto wskazać, że Policja ma prawo powoływać się w postępowaniu wyłącznie na wyniki badań wykonanych urządzeniami, które posiadają świadectwo wzorcowania. Świadectwo wzorcowania może wydać wyłącznie okręgowy Urząd Miar i Wag. To dokument, który potwierdza obiektywną poprawność odczytów alkomatu.

Pewnym wyzwaniem prawnym jest natomiast stan pod wpływem środka odurzającego. Brak jest obiektywnego miernika określającego zawartość środka odurzającego w organizmie, powodującego zaburzenia czynności psychomotorycznych odpowiadające stanowi nietrzeźwości albo stanowi po użyciu alkoholu. Nie wypracowano takiego miernika, jakim jest zawartość alkoholu w organizmie wyrażona w promilach lub mg/dm3. Uważa się, że nie jest możliwe wprowadzenie progów liczbowych tych środków, lecz można jedynie stwierdzić ich obecność w organizmie bez względu na to, czy jest to forma aktywna czy nieaktywna, zaś stan pod wpływem środka można udowodnić tylko przez wykazanie aktywnych form.

Ustalono jednak granice analityczne i wartości progów dla stanu po użyciu i stanu pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu dla potrzeb opiniowania dla celów sądowych, które przedstawia poniższa tabela:

Tabela użycia środków

Źródło: M. Kała, „Wizja zero”, s. 17.

Jeżeli w toku postępowania karnego masz wątpliwości co do sprzętu wykorzystywanego przez służby lub techniki dokonywanego pomiaru, rozważ skorzystanie z pomocy naszej kancelarii.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających ?

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wobec kierowcy, który został skazany za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kodeksu karnego, sąd obligatoryjnie orzeknie, na podstawie art. 42 § 2 kodeksu karnego, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Ponadto, za jazdę w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi świadczenie pieniężne co najmniej 5.000 zł (a maksymalnie 60 tysięcy zł) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Nowelizacja Kodeksu karnego, która wejdzie w życie 14 marca 2024 roku wprowadza dodatkową sankcję w postaci konfiskaty samochodu (lub przepadku jego równowartości) w przypadku prowadzenia pojazdu ze stężeniem alkoholu we krwi wynoszącym powyżej 1,5 promila lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, spowodowania wypadku przy stężeniu co najmniej 0,5 promila oraz tzw. recydywy, czyli ponownego naruszenia prawa w zbliżony sposób.

Trzeba wskazać, że powyższe konsekwencje prawne dotyczą jedynie sytuacji, gdy nie doszło do żadnych poważnych skutków kierowania pojazdem jak np. ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innych osób.

Odpowiedzialność za wykroczenie

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń, ten kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500 złotych.

Poza grzywną, za wykroczenie jazdy po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka kierowcy grozi:

Kontrola i zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy – kiedy i jak zacząć się bronić ?

Kiedy przeprowadzony test alkomatem da wynik powyżej 0,1 mg w dm3 wydychanego powietrza w odstępie 15 minut funkcjonariusz wykona jeszcze dwa testy – jeśli w obu przypadkach urządzenie niczego nie wykryje, wynik pierwszego badania może być uznany za błąd pomiarowy.

Każdorazowo kierowca ma prawo odmówić badania alkomatem. Nie spowoduje to jednak uniknięcia ewentualnych konsekwencji jazdy po alkoholu czy środkach odurzających. Zazwyczaj w takim przypadku kierowca zostanie przewieziony do szpitala na badania krwi. Na czas wyjaśnienia sprawy (w tym przypadku oczekiwania na wynik badania) policja może elektronicznie zatrzymać prawo jazdy.

W związku z zatrzymaniem prawa jazdy zostanie wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W sprawach o wykroczenie wydaje je sąd, natomiast w sprawach o przestępstwo prokurator. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

W trakcie czynności wskazane jest by współpracować z funkcjonariuszami i wykonywać ich polecenia. Pamiętaj, że funkcjonariusze mogą być świadkami na dalszym etapie sprawy.

Z czynności sporządzany jest protokół, który należy przeczytać i upewnić się, że wszystkie zawarte w nim informacje, takie jak wynik badania czy miejsce zatrzymania są zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ w sprawie jazdy w stanie nietrzeźwości nawet detale mogą mieć znaczenie.

Warto mieć świadomość, że dobrowolne poddanie się karze (które jest często proponowane podczas pierwszego przesłuchania) będzie oznaczać wyrok skazujący i szereg konsekwencji prawnych. Jeżeli pod wpływem emocji zgodzisz się na dobrowolne poddanie karze, nadal możesz, do czasu posiedzenia sądu, cofnąć swoją zgodę. Warto działanie takie skonsultować z profesjonalistą – adwokatem.

Jak złagodzić odpowiedzialność karną ? Warunkowe umorzenie postępowania

Najrozsądniejszym rozwiązaniem zazwyczaj jest walka o warunkowe umorzenie postępowania. Takie rozstrzygnięcie powoduje, że nie dochodzi do skazania, dolegliwości finansowe są mniejsze oraz przede wszystkim zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może być orzeczony na okres krótszy niż 3 lata.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego można ubiegać się o krótszy zakaz prowadzenie pojazdów, zazwyczaj w wymiarze 2 lat, a nawet 1 roku. W przypadku zakazu trwającego 1 rok nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Oczywiście bardzo wiele zależy od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu oraz okoliczności zdarzenia, a także postawy i właściwości osobistych kierującego.

W prawie wykroczeń nie ma odpowiednika instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Aby kierowca mógł zachować prawo jazdy w sprawie o wykroczenie jazdy po użyciu alkoholu konieczne jest zastosowanie przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności. Ta instytucja daje sądowi możliwość odstąpienia od wymierzenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zadaniem podsądnego jest jednak sąd przekonać, że istnieją okoliczności uzasadniające takie łagodniejsze potraktowanie.

Czy okres zakazu prowadzenia pojazdów można skrócić ?

Co do zasady tak. Po upływie połowy orzeczonego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kierowca skazany za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu może ubiegać się w sądzie o zmianę sposobu wykonania kary – dopuszczenie kierowania pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, tj. urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika gdy wykryje w wydychanym powietrzu więcej 0,1 mg alkoholu na dm3. Przykładowo, z wnioskiem o zgodę na kierowanie pojazdem z blokadą alkoholową można wystąpić: gdy zakaz prowadzenia pojazdów ma trwać 3 lata – po upływie 1,5 roku, w przypadku dożywotniego zakazu – po 10 latach).

Samo złożenie wniosku nie gwarantuje oczywiście pozytywnego rozpoznania sprawy przez sąd. Warto dlatego skorzystać z usług doświadczonej kancelarii, która pomoże odpowiednio przedstawić sytuację i okoliczności przemawiające za tym, by uzyskać zgodę na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Adwokat do sprawy o jazdę po alkoholu lub narkotykach

Jak wskazano, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Kierowcom zatrzymanym za jazdę po alkoholu lub narkotykach można pomóc, aby złagodzić grożącą odpowiedzialność karną.

Pomożemy Ci nie tylko w zrozumieniu przepisów dotyczących ruchu drogowego i bezpieczeństwa w komunikacji, ale także w obronie przed oskarżeniami o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia drogowego.

Przeprowadziliśmy już wiele spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w tego typu sprawach. Korzystając z naszych usług możesz być pewien, że Twoją sprawę poprowadzi doświadczony adwokat, który dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Dzięki pracy kancelarii w wielu sprawach udało się doprowadzić do zmiany kwalifikacji prawnej z przestępstwa na wykroczenie lub warunkowo umorzyć postępowanie karne.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej jazdy po spożyciu alkoholu skontaktuj się z naszą kancelarią i uzyskaj potrzebne wsparcie już dziś. Wypełnij formularz kontaktowy na stronie by dowiedzieć się jak możemy pomóc w Twojej sprawie.

 

Opisz swoją sprawę korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Dzięki temu uzyskasz bezpłatną wstępną analizę sprawy oraz propozycję pomocy prawnej wraz z wyceną.