Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określają:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej motoiuris.pl przez Usługodawcę,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego,

e) tryb przetwarzania danych osobowych podanych przez Usługobiorcę.

§ 2. Definicje

1. Operator: operator strony motoiuris.pl – Paweł Dratwa, będący jednocześnie administratorem podanych przez Usługobiorcę danych osobowych.

2. Usługodawca: Paweł Dratwa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Dratwa, ul. Sądowa 8, 42-400 Zawiercie, NIP: 6492243466, REGON: 381345956.

3. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.

4. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę na zlecenie Operatora z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism (dalej również: „usługa” lub „usługi”).

5. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawca:

a) informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej oraz jej kosztach.

b) w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).

§ 3. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Usługodawca oświadcza, że wykonuje zawód adwokata.

2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może skontaktować się z

Usługodawcą:

a) telefonicznie pod nr telefonu: 510-535-181 lub 538-488-499

b) mailowo pod adresem: kontakt@motoiuris.pl

3. Usługodawca na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę sporządza Ofertę.

4. Usługodawca w celu sporządzenia Oferty może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie sprawy.

5. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawców dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.

6. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcy wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez odesłanie podpisanej umowy i/lub opłacenie faktury. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług prawnych.

7. Usługodawca może powierzyć wykonanie usługi w całości lub części podmiotowi trzeciemu.

8. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.

3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.

4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§ 5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko, numer PESEL i adres Usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.

2. Usługobiorca poprzez wyrażanie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia na jego rzecz usługi, w tym reprezentowania go w sporach z drugą stroną oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.

3. Usługodawca oraz podmioty z nim współpracujące przetwarzają dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi, w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Usługodawca deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych im danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

5. Usługodawca zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

6. Usługodawca może przekazywać dane osobowe Usługobiorców podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Usługodawcy na podstawie zawartych umów. W szczególności mogą to być podmioty kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską bądź płatniczą.

7. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji usługi i związanych z nią obowiązków fiskalnych.

10. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi. Natomiast dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej Usługodawcy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Usługodawcy (§ 5 ust. 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach).

11. W sytuacji, gdy Usługobiorca uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia obowiązkowe na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którymi posługują się Usługodawcy:

a) dostęp do Internetu,

b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,

c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.

2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Wskazane zasady świadczenia usług drogą elektroniczną wchodzą w życie z dniem 1.08.2023 r.