Ukryte wady pojazdów

Pomagamy w sprawach związanych z wadami ukrytmi pojazdów

Kupiłeś samochód, który posiadał wady ukryte ? Wbrew zapewnieniom sprzedającego samochód nie jest w pełni sprawny, okazał się powypadkowy, a może nawet ma „przekręcony” licznik ?
Zakup pojazdu z wadami najczęściej wymaga niezwłocznego działania i skierowania odpowiednich działań prawnych. Zapoznaj się poniżej z podstawowymi zasadami, o jakich musisz pamiętać, aby skutecznie ochronić swoje prawa.

Podstawa prawna roszczeń

Twoja sytuacja prawna będzie różna w zależności od tego jaki status prawny ma sprzedający i kupujący przy konkretnej transakcji.

Uzyskaj pomoc prawną

Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, aby uzyskać bezpłatną wstępną analizę Twojej sprawy i otrzymać ofertę pomocy prawnej. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

Uprawnienia pokrzywdzonego to w szczególności prawo do:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Popularną sytuacją będzie tutaj zakup pojazdu od komisu lub w salonie. Pamiętać należy, że w pewnych sytuacjach, nawet jeśli sami prowadzimy działalność gospodarczą, nadal możemy być traktowani w świetle prawa jak konsument.

Dochodzenie roszczeń w tym układzie zazwyczaj jest trudniejsze, gdyż od profesjonalistów prawo wymaga większej staranności przy zawieranych umowach. Niemniej jednak dopiero analiza prawna konkretnego przypadku pozwoli rozwiać nasuwające się wątpliwości.

Jest to typowa sytuacja, gdzie zarówno sprzedający jak i kupujący to osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej.
Zależnie od ustalonej sytuacji prawnej przy konkretnej umowie sprzedaży samochodu (pojazdu) właściwe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady (niezgodności towaru z umową) będą wynikać z przepisów Kodeksu cywilnego albo Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Czego może żądać kupujący ?

Zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Z kolej art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Wobec wskazanych przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego kupujący ma 4 podstawowe uprawnienia:

Realizacja poszczególnych uprawnień w konkretnej sytuacji może być trudna lub nieskuteczna, dlatego warto przed wyborem właściwego roszczenia skonsultować się z prawnikiem.

Trzeba pamiętać, że w stosunku do konsumentów, w zakresie rękojmi za wady, wyłączne zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Przepisy te wprowadzają istotne różnice w zasadach dochodzenia roszczeń i wzmacniają pozycję konsumenta względem sprzedawcy-przedsiębiorcy.

W sporze konsumenta aktualne przepisy wymuszają utrzymanie umowy w mocy. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Dopiero, gdy realizacja tych dwóch uprawnień będzie nieskuteczna możliwe jest kierowanie dalej idących roszczeń. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

Jak widać różnice w zasadach dochodzenia roszczeń są znaczne i kluczowym jest, aby realizować je prawidłowo.

Pułapki w umowach

W zawieranych umowach może kryć się pułapka w postaci umownego ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy. Przed kierowaniem roszczeń do sprzedawcy dobrze jest upewnić się, czy w ogóle mamy do tego prawo.

Art. 558 Kodeksu cywilnego
§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.
Powszechnie stosowane postanowienie umowne, że „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń” nie jest wyłączeniem rękojmi i nie pozbawia kupującego możliwości dochodzenia roszczeń.
Trzeba także podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami).

Jak zgłosić swoje roszczenie do sprzedawcy?

Zabrzmi to banalnie, ale musimy powiadomić sprzedawcę o tym, że w ogóle jakąś wadę stwierdziliśmy. Zgłoszenie stwierdzonej wady najlepiej udokumentować na piśmie.
Powinniśmy zaproponować sprzedawcy możliwość udostępnienia mu pojazdu i weryfikacji istnienia stwierdzonej wady. W tym momencie nie jest wymagane, aby konkretyzować swoje żądanie. Oczywiście można to zrobić, gdyż przy bierności sprzedawcy finalnie i tak trzeba będzie określić czego się domagamy.
Kwestia zawiadomienia o wadzie może rodzić dalsze skutki prawne i nie powinno się z nią zwlekać.

A może naprawa lub wymiana ?

Naprawa lub wymiana pojazdu z wadami to podstawowe żądania kupującego. W przypadku konsumenta są to żądania obowiązkowe, aby móc kierować później dalsze w skutkach prawnych roszczenia. Realizowanie tych roszczeń jest na ogół trudniejsze i w praktyce często spotyka się z odmową. Roszczenia o obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy na gruncie procesowym są łatwiejsze do wykazania i realizacji.

Terminy na zwrot samochodu po zakupie

Żaden przepis prawa nie określa terminu, w jakim sprzedawca ma zostać zawiadomiony o wadzie (14 dni, miesiąc itd.). Wyjątkiem jest transakcja pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, kiedy kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego).
Konsument ma 2 lata od daty zawarcia umowy na dochodzenie swoich roszczeń, niezależnie od tego kiedy podczas tego okresu dowiedział się o wadzie. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
Kupujący niebędący konsumentem na stwierdzenie wady ma także dwa lata, jednak od momentu stwierdzenia wady ma rok na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Nie istnieje możliwość zwrotu pojazdu w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Dotyczy to bowiem wyłącznie zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, gdzie przy zawieraniu transakcji nie uczestniczą jednocześnie sprzedawca i kupujący. Zazwyczaj sprzedaż samochodu tak się nie odbywa.

Inicjatywa dowodowa

Praktyka pokazuje, że sprzedawcy pojazdów z wadami nie zamierzają ich naprawiać albo odbierać za zwrotem ceny. Samo skierowanie roszczenia nie powoduje, że z pojazdu nie możemy korzystać. Należy jednak dokumentować wszelkie poniesione koszty naprawy i niezbędnych nakładów (faktury, paragony, prywatne opinie warsztatu dokonującego naprawy, zdjęcia). To ułatwi późniejsze wystąpienie na drogę postępowania sądowego.
Zadbajmy także o to, aby wszelki kontakt ze sprzedawcą był udokumentowany albo chociaż odbywał się w obecności świadków.

Dochodzenie roszczeń w sądzie

Prowadzenie postępowania sądowego warto zlecić profesjonalistom. Każdy stan faktyczny jest odmienny. Dobór najwłaściwszych środków prawnych i zastosowanie odpowiednich przepisów prawa może przynieść oczekiwany sukces.

Pomoc prawna sprzedawcy pojazdu z wadami

Świadczymy pomoc prawną nie tylko dla kupujących. Jeżeli sprzedałeś samochód, który miał mieć wady to także okazja by bronić swoich praw. Zdarzają się sytuacje, że kierowane przez kupujących roszczenia okazują się bezpodstawne. Typowo eksploatacyjne wady czy wręcz wiedza kupującego o wadzie to tylko nieliczne przykłady, kiedy mogą nie istnieć podstawy odpowiedzialności. W każdej sytuacji zachęcamy do kontaktu.

Opisz swoją sprawę korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Dzięki temu uzyskasz bezpłatną wstępną analizę sprawy oraz propozycję pomocy prawnej wraz z wyceną.