Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku

Roszczenia odszkodowawcze

Zajmując się kompleksowo zagadnieniami związanymi z ruchem drogowym dochodzimy także wszelkich możliwych roszczeń odszkodowawczych związanych ze zdarzeniami drogowymi.

Wypadek drogowy (komunikacyjny) to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. Nie ma natomiast ustawowej definicji kolizji drogowej. Zwyczajowo przyjmuje się, że jest to zdarzenie powodujące skutki łagodniejsze, które nie wypełniają definicji wypadku.

Poszkodowanym w wypadku drogowym może być zarówno kierowca, pasażer jak i pieszy czy też osoba jadąca na rowerze, motocyklu czy hulajnodze. Odszkodowanie za obrażenia ciała zazwyczaj wypłacane jest w takich przypadkach z OC sprawcy wypadku. Świadczenia odszkodowawcze mają wówczas stanowić wyrównanie strat poniesionych przez ofiarę wypadku (zarówno szkody majątkowej, jak i niemajątkowej).

Czym jest odszkodowanie po wypadku drogowym?

Odszkodowanie po wypadku drogowym to świadczenie pieniężne wypłacane ofiarom wypadków samochodowych, niebędących ich sprawcami i mające na celu zrekompensowanie wszelkiej szkody doznanej w wyniku wypadku. Odszkodowanie ma pokrywać wszelkie straty materialne jak np. koszty leczenia ofiary wypadku, koszty rehabilitacji, straty w wynagrodzeniu. Zadośćuczynienie natomiast ma na celu rekompensatę szkody niemajątkowej tj. krzywdy, bólu, strat moralnych.

Jak postępować po udziale
w wypadku komunikacyjnym ?

Nie ma uniwersalnej ścieżki postępowania, którą trzeba się kierować po wypadku drogowym. Priorytetem jest zadbanie o zdrowie i życie własne i innych poszkodowanych. Warto jednak wskazać na poniższe działania, które powinny zostać podjęte w większości przypadków:

Co obejmuje odszkodowanie za wypadek ?

Będąc osobą ubiegającą się o odszkodowanie komunikacyjne warto wiedzieć, za co dokładnie przysługuje świadczenia.

Odszkodowanie powypadkowe obejmuje przykładowo:

Kiedy należy się odszkodowanie po wypadku drogowym ?

Trzeba zaznaczyć, że nie każdy poszkodowany może liczyć na odszkodowanie po wypadku, a w wyjątkowych sytuacjach orzeka o tym sąd.

Od kogo żądać odszkodowania ?

Odszkodowanie należne po wypadku komunikacyjnym ustala i wypłaca zakład ubezpieczeń sprawcy z jego ubezpieczenia OC. Sam sprawca co do zasady ponosi wyłącznie odpowiedzialność karną i moralną za poczynione szkody. W sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został ustalony albo nie posiadał polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC, świadczenie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie przysługuje pokrzywdzonym w zdarzeniach drogowych, które:

Jak wysokie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny ?

Wielu poszkodowanych nurtuje pytanie o to, jak wysokie odszkodowanie komunikacyjne po wypadku można uzyskać oraz jak je wyliczyć. Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od charakteru i wielkości doznanej szkody.

Dobrze jest, aby wysokość swojego roszczenia skonsultować z doświadczoną kancelarią. Nie każda decyzja zakładu ubezpieczeń czy proponowana ugoda będzie dla pokrzywdzonego korzystna.

Postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem

W zwykłym trybie postępowania zakład ubezpieczeniowy zobowiązany jest do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Często jednak okazuje się, że do rozstrzygnięcia sprawy niezbędne są dodatkowe dokumenty. Po ich dostarczeniu ubezpieczalnia na nowo ocenia materiał dowodowy i wydaje decyzję oraz wypłaca świadczenie (lub odmawia go) nie później niż przed upływem 90 dni. Zdarza się również, że na skutek innych nietypowych okoliczności wskazane terminy nie mogą być dochowane.

Jakie dowody gromadzić w celu uzyskania odszkodowania po wypadku ?

Aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe nie wystarczy tylko o nie zawnioskować, ale trzeba też należycie i wyczerpująco uzasadnić swoje roszczenia co do zasady i co do wysokości, a nadto załączyć niezbędne dokumenty.

Poniżej przedstawiamy kilka wytycznych, które pozwolą w optymalny sposób przygotować się do sprawy o odszkodowania po wypadku komunikacyjnym, a zatem należy:

Jak napisać zgłoszenie szkody ?

Napisanie wniosku o wypłatę odszkodowania może w praktyce okazać się trudniejsze niż myśleliśmy. Należy precyzyjnie opisać historię leczenia oraz wiele czynników, stanowiących konsekwencje zdarzenia drogowego na nasze życie, w tym poniesione koszty w celu powrotu do zdrowia sprzed wypadku.

Nie jest tajemnicą, że bez doświadczenia w podobnych sprawach, trudno jest samodzielnie oszacować całość strat, kosztów i możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Istnieje zatem ryzyko, że wnioskowana kwota będzie zaniżona w stosunku do tej, jaka powinna być w danej sprawie należna.

W celu sporządzenia zgłoszenia o wypłatę odszkodowania warto zgłosić się po pomoc do doświadczonej kancelarii zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy zdobytej w wielu postępowaniach odszkodowawczych pomożemy Ci zwiększyć szanse na uzyskanie maksymalnej kwoty świadczeń.

Co możemy dla Ciebie zrobić w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Oferujemy kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych. Działania jakie podejmujemy dla naszych Klientów to m.in.:

Zgłoś się po pomoc i wygraj walkę o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym

Zgłoś się po profesjonalną pomoc naszej kancelarii i zyskaj szansę na uzyskanie maksymalnie wysokiego odszkodowania po zdarzeniu drogowym, by przywrócić swojemu życiu wysoką jakość. Pamiętaj, że analiza przypadku i kalkulacja szkody nic Cię nie kosztuje. W prowadzonych sprawach rozliczamy się wyłącznie za osiągane efekty.

Opisz swoją sprawę korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Dzięki temu uzyskasz bezpłatną wstępną analizę sprawy oraz propozycję pomocy prawnej wraz z wyceną.