Polityka prywatności

Operator serwisu

Operatorem serwisu motoiuris.pl (dalej Operator) jest Paweł Dratwa.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”).

Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze. Powyższe jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych w formularzu kontaktowym będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czas przechowywania danych

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu motoiuris.pl:

  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające),
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu,
  • umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

Zbierane dane

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

  • typ urządzenia,
  • system operacyjny,
  • rodzaj przeglądarki internetowej,
  • rozdzielczość ekranu,
  • adres IP.

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.  

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Operatorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Operator dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Operator realizuje wymienione wyżej cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Operator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.