Pokrzywdzeni w wypadku drogowym

Pomagamy pokrzywdzonym w wypadkach drogowych

Mimo, iż postępowania karne za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym prowadzone są przez policję lub prokuraturę, to niezwykle ważnym jest, aby pokrzywdzony w należyty sposób zadbał o swój interes i swoje własne uprawnienia procesowe.

Pomoc prawna pokrzywdzonym w wypadku drogowym

Pokrzywdzony w wypadku drogowym na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez policję lub prokuraturę, jest stroną i posiada pewne uprawnienia. Jednym z najważniejszych z nich jest możliwość ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże uzyskać wyrok skazujący dla sprawcy.

Uprawnienia pokrzywdzonego to w szczególności prawo do:

Udział w czynnościach dowodowych

Pokrzywdzony w wypadku drogowym posiada w szczególności prawo do uczestniczenia w czynnościach procesowych podejmowanych przez organy ścigania. Ofiara wypadku samochodowego jako pokrzywdzony ma więc prawo do uczestnictwa w czynności przesłuchania podejrzanego oraz świadków zdarzenia. Pokrzywdzony może także zadawać pytania osobom przesłuchiwanym.

Zaznajomienie z materiałami postępowania

Pokrzywdzeni w zdarzeniu drogowym posiadają prawo do zapoznania się z materiałami zgromadzonymi na etapie postępowania przygotowawczego i mogą wykonywać fotokopie z akt sprawy oraz uzyskiwać kopie nagrań uzyskanych w toku postępowania.

Wnioski dowodowe

Większość dowodów organy ścigania przeprowadzą z urzędu. Pokrzywdzony ma jednak prawo do składania swoich własnych wniosków dowodowych. W sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych najważniejszym dowodem jest zazwyczaj opinia biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. To na jej podstawie najczęściej dokonuje się ustalenia sprawcy popełnienia czynu zabronionego. Innymi ważnymi dowodami w sprawie mogą być zeznania naocznych świadków zdarzenia czy nagrania z wideorejestratorów.

Ustanowienie pełnomocnika procesowego

Pokrzywdzony może i powinien ustanowić dla siebie pełnomocnika w osobie adwokata. Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika w każdym stadium tego postępowania. Pełnomocnik procesowy pokrzywdzonego może zamiast pokrzywdzonego dokonywać większości czynności procesowych. W szczególności może zadawać pytania świadkom, podejrzanemu, składać wnioski dowodowe, analizować zgromadzony materiał dowodowy.

Śmierć pokrzywdzonego

W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby, które pozostawały na jego utrzymaniu. Osoby te mogą przystąpić do postępowania w charakterze odpowiednio pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego w każdym etapie sprawy.

Ofiara wypadku drogowego – oskarżyciel posiłkowy

Na etapie postępowania sądowego pokrzywdzony w wypadku drogowym posiada status strony postępowania wyłącznie, gdy zgłosi swój udział w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego to w szczególności prawo do:

Udział w rozprawie karnej

Oskarżyciel posiłkowy posiada w szczególności prawo do uczestniczenia w rozprawach sądowych. Ma zatem prawo do uczestnictwa w procesie przesłuchania oskarżonego, świadków czy biegłego sądowego.

Składanie wniosków dowodowych

Oskarżyciel posiłkowy ma prawo do składania własnych wniosków dowodowych. Należy tutaj zwrócić uwagę, że oskarżyciel posiłkowy może składać wnioski o przeprowadzenie dowodu, który dotychczas nie był przeprowadzony na etapie postępowania przygotowawczego. Potrzeba powołania dodatkowych dowodów może pojawić się w toku procesu np. w wyniku działań obrony oskarżonego.

Wynik postępowania karnego

Osoba będąca pokrzywdzonym w wypadku drogowym powinna wykazywać swoje zainteresowaniem wynikiem sprawy karnej. Zaznaczyć trzeba, że samo uzyskanie statusu pokrzywdzonego czy też oskarżyciela posiłkowego nie oznacza wygranej sprawy karnej tj. skazania sprawcy. Podejrzany czy później oskarżony podczas postępowania sądowego może udowodnić swoją niewinność. W wielu przypadkach linią obrony podejrzanego lub oskarżonego jest przerzucanie winy na inne osoby, w tym na ofiarę wypadku drogowego. Nie można wykluczyć sytuacji, gdzie m.in. z powodu bierności procesowej pokrzywdzonego podczas całego postępowania karnego, oskarżony zostanie uniewinniony od stawianych mu zarzutów, zaś postępowanie karne zostanie skierowane przeciwko ofierze wypadku drogowego.

Należy również wskazać, że prawomocne skazanie sprawcy wypadku lub też umorzenie postępowania karnego z powodu jego śmierci otwiera drogę pokrzywdzonemu do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy lub jego ubezpieczyciela.

We wszelkich sprawach wypadków komunikacyjnych zachęcamy do kontaktu i uzyskania pomocy prawnej.

Opisz swoją sprawę korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Dzięki temu uzyskasz bezpłatną wstępną analizę sprawy oraz propozycję pomocy prawnej wraz z wyceną.